“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

7 มกราคม 2565

เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และ งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

29 มกราคม 2565

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

1 กุมภาพันธ์ 2565