งานกิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆHeart-tugging festivals

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอโชคชัย

1 สิงหาคม 2566

ตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคล เมืองบนทวารวดี

1 สิงหาคม 2566

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566

1 สิงหาคม 2566

ประเพณีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสวี

1 สิงหาคม 2566

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอพิมาย

1 สิงหาคม 2566

งานประเพณีแห่เทียนอำเภอห้วยกระเจา

1 สิงหาคม 2566

แห่เทียนพรรษา อำเภอท่าตะโก

1 สิงหาคม 2566

หนึ่งเดียวในโลกเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

1 สิงหาคม 2566

งานมหกรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์

1 สิงหาคม 2566

ประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช

1 สิงหาคม 2566

งานประเพณีหล่อเทียนโบราณถวายเข้าพรรษา “หล่อเทียนกระบอกไม้ไผ่ หรือ บั้งเทียน” บ้านแสงภา

1 สิงหาคม 2566

งานตักบาตรยายดอกไม้

1 สิงหาคม 2566