3 กรกฎาคม 2563 - 7 กรกฎาคม 2563

place ทุ่งศรีเมือง และในเขตเทศบาลนครอุบล จังหวัดอุบลราชธานี Thung Si Mueang and in the Ubon Municipality, Ubon Ratchathani

งานเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี “อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น”

งานเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี “อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น”

วันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2563 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดทำต้นเทียนและจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2470 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 119 ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) คณะกรรมการจัดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีมีมติงดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีเรียกร้องให้จัดงานดังกล่าวขึ้น และเพื่อให้มีการรักษาประเพณีแห่เทียนพรรษาไว้ให้คงอยู่จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กำหนดจัดงาน “อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น” โดยจังหวัดอุบลราชธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลนครอุบลราชธานี กำหนดจัดงานวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้

- โซนการจัดแสดงแสงเสียงเทียนพรรษา ประกอบด้วย เทียนพระราชทาน ต้นเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีที่ผ่านมา รวมจำนวน 5 ต้น ได้แก่ ประเภทแกะสลัก/ ติดพิมพ์ ขนาดใหญ่-กลาง จากวัดผาสุการาม ,วัดเลียบ ,วัดพลแพน, วัดมหาวนาราม โดยมีการจัดแสดงผสมผสานแสง เสียงและคำบรรยาย เพื่อสร้างความน่าสนใจ
- โซนนิทรรศการหลวงปู่มั่นและพุทธศาสนา  แสดงถึงนิทรรศการเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของหลวงปู่มั่นครบรอบ 150 ปีชาตกาล ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ และนิทรรศการพุทธประวัติ
- โซนการจัดแสดงภาพถ่ายขบวนแห่เทียนพรรษาที่ได้รับรางวัลจากชมรมถ่ายภาพจังหวัดอุบลราชธานี
- โซนถนนสายเทียน มีกิจกรรม การหล่อเทียน ทำดอกผึ้ง การติดพิมพ์ และแกะสลักเทียน
- โซนต้นเทียนจำลองแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอต่างๆ 10 อำเภอ
- โซนการแสดงศิลปวัฒนธรรม  การแสดงทางวัฒนธรรม ดนตรีพื้นเมือง หมอลำ ลูกทุ่ง และการแสดงร่วมสมัย
- โซนของดีเมืองอุบล การนำเสนอสินค้าจากชุมชนเพื่อมาสาธิตและจำหน่ายในงาน  
- การเปิดคุ้มวัดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมต้นเทียนในชุมชนรวมทั้งตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชนให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมรอบเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

เพื่อสร้างความมั่นใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ตามมาตรการทางสาธารณสุขและ SHA อย่างเข้มข้น เป็นต้นแบบการจัดงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีในรูปแบบ New Normal

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงจัดทำระบบ Live Map เพื่อควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงานให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือแจ้งความประสงค์ก่อนเข้างาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ ครั้งละไม่เกิน 2,000 คน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2563 ที่ www.thailandfestival.org/งานเทียนพรรษาอุบลราชธานี2563

 

 

 

ลือเลื่อง และเล่าขาน ประติมากรรมแกะสลักเทียน

                        ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่พุทธกาลจนปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา และมีความเชื่อกันว่าการทำบุญเข้าพรรษาโดยการถวายเทียนก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ทำให้เป็นผู้เฉลียวฉลาด หลักแหลม มีไหวพริบ สติปัญญา

 

            จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำต้นเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา มีขบวนแห่ มีการฟ้อนรำ หลังจากแห่ไปรอบเมืองแล้ว จะนำต้นเทียนไปถวายวัดที่เป็นวัดประจำคุ้ม จนถึงปัจจุบันงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 119 ปี นับเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่และได้สร้างชื่อเสียงให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทย และในโอกาสสำคัญที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉลองครบรอบ 60 ปี ททท. จึงได้สร้างสรรค์ประติมากรรมแกะสลักเทียน “ช้าง” จำนวน 5 เชือก เพื่อสืบทอดและเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นที่ลือเลื่อง และเล่าขาน

             “ช้าง” ถือเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมือง ที่มีตำนานคู่ผืนแผ่นดินไทยมานับแต่โบราณ ช้างมีบทบาทสำคัญต่อสังคมไทยและวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนยังผูกพันอยู่กับช้างเกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนา พระมหากษัตริย์ เกษตรกรรม ช้างจึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีพลังอำนาจ ความยิ่งใหญ่ และความเป็นสิริมงคลในชีวิต

การทำประติมากรรมแกะสลักเทียน “ช้าง” ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศิลปินด้านแกะสลักเทียน นายช่างวิเชียร ภาดี และ นายช่างวิศรุต ภาดี มาถ่ายทอดภูมิปัญญาที่สืบสานกันมาจากรุ่นสู่รุ่น กับเทคนิค การ “แกะสลัก” และ “ปั้นเป็นภาพนูนต่ำ” ด้วยการหยิบยกนำเอาเรื่องราวการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา  และศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีมาบอกเล่า และถ่ายทอด “ลงบนตัวช้าง” เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสัญลักษณ์เจดีย์พระโพธิญาณเถร วัดหนองป่าพง ออกมาได้อย่างงดงาม และประณีต โดยจัดแสดงภายในงานอนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น ภายใต้การตกแต่งประดับดอกไม้ และบรรยากาศของแสงไฟรายล้อม ที่เมื่อกระทบกับประติมากรรมแกะสลักเทียน “ช้าง” ที่ตั้งตระหง่านยิ่งทวีความงดงามละลานตา…

ภูมิภาค :Region : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด :Province : อุบลราชธานี
อีเมล :Email : tatubon@tat.or.th
ติดต่อสอบถาม :Contact : ททท.สำนักงานอุบลราชธานี TAT Ubon Ratchathani
เบอร์โทร :Tel : 045243770

เทศกาลที่เกี่ยวข้องRelated festivals

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ประจำปี 2563 Red Cross Fair and Buriram Silk Fair 2020
3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ Phraya Phichai Daphak and Red Cross Fair of Uttaradit Province
7 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
อุ้มรักวิ่งหาดสำราญตรัง 2563 Aum Rak Wing, Samran Beach ,Trang 2020
12 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ Bun Khun Lan Tradition, Amnat Charoen Province
13 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more
หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปี 9 ข้าวใหม่ปลามัน Naw Nee ... Kra Sip Rak Thi Nan, 9th year, Khao Mai Pra Mun
17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติมRead more