การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย(Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562

การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย(Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเข้าร่วมการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย(Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562
เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ เป็นพลังขับเคลื่อนที่มีบทบาทกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิน และมีการแข่งขันกันสูงทั้งในด้านคุณภาพ การบริหารการจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และหากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความสำคัญในเชิงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ก็ย่อมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมคุณภาพของสินค้า การท่องเที่ยวในด้านต่างๆ อย่างเป็นมาตรฐานสากล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริม สินค้าการท่องเที่ยวเพื่อไปนำสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงได้จัดทำโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นประจำอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยจัดเป็นประจำทุก 2 ปี ซึ่งถือว่าผลงานจาก โครงการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ซึ่งเป็นมาตรการเชิงบวกที่ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ เทียบได้กับรางวัลนานาชาติ และได้กลาย เป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยว (Tourism Accreditation) ที่สร้างความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจาก นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และประการสำคัญ
“ จะส่งเสริม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน ” 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 
https://tourismawards.tourismthailand.org/

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง