ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2563

จังหวัด สมุทรปราการ

วันที่ 19 เม.ย. 2563 - 20 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

ประเพณีสงกรานต์พระประแดง เดิมเรียกว่า สงกรานต์ปากลัด เป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีศิลปวัฒนธรรมซึ่งสืบทอดกันมา หัวใจของงานคือการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนแห่รถปุปผาชาติ การประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย การฟื้นฟูสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน สะบ้ามารัญ วัฒนธรรมการแต่งกายและวิถีชีวิตของชาวมอญ (ชาวไทยเชื้อสายรามัญ)
กิจกรรมในงาน
การประกวดนางกรานต์ และหนุ่มลอยชาย /พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ /การกวนกาละแม /การเล่นสะบ้า (สะบ้าบ่อน สะบ้าทอย) /  การแสดงทะแยมอญ ของชาวไทยรามัญ / ขบวนแห่รถนางสงกรานต์ /    ขบวนรถบุปผาชาติ /ขบวนแห่นก แห่ปลา / การแสดงแสงสี ณ โบราณสถานป้อมแผลงไฟฟ้า /การเล่นน้ำสงกรานต์ / ชมการแสดงบนเวที / เลือกซื้ออาหารพื้นบ้าน และอาหารอร่อย

 

สถานที่จัดงาน

หน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า พระอารามหลวงวัดโปรดเกศเชษฐาราม ชุมชน/หมู่บ้านชาวรามัญภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองการศึกษาเทศบาลเมืองพระประแดง    โทร 0 2463 4841     

อีเมล์ tatchoengsao

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง